Spelregels voor het hosten bij Oostwest

Inleiding

Oostwest Hosting is de handelsnaam voor de hostingactiviteiten van Ropaco Internet Services.
Contracten tussen klanten van Oostwest Hosting worden dus feitelijk gesloten tussen de klant en Ropaco Internet Services. Vandaar dat in deze voorwaarden overal de naam Ropaco Internet Services wordt gebruikt.

Ropaco Internet Services stelt hosting faciliteiten ter beschikking aan derden, onze klanten, voornamelijk gezeteld in Nederland.

Onze servers staan bij co-location partners op diverse locaties in binnen- en buitenland, hetgeen dus betekent dat de Websites van onze klanten fysiek draaien op servers die zich niet per definitie op het Nederlandse grondgebied bevinden.

Een en ander betekent dat Ropaco Internet Services zich dient te houden aan de regels die onze co-location partners stellen aan het hosten van een Website. Verder betekent het dat Ropaco Internet Services zich heeft te houden aan de Nederlandse wetgeving alsmede aan de wetgeving van het land waar haar partners zijn gezeteld (daar waar onze systemen zich bevinden).
En dat betekent ook dat onze klanten zich aan deze wetten en regels dienen te houden.

Onze eigen uitgangspunten voor onze activiteiten:

 1. Ropaco Internet Services wil hosting faciliteiten beschikbaar stellen tegen een in Nederland concurrerend tarief.

 2. Ropaco Internet Services wil het beschikbaar stellen van deze faciliteiten zo flexibel, eenvoudig en helder mogelijk houden.

 3. Ropaco Internet Services probeert ten alle tijden een perfecte service aan te bieden aan al haar klanten.

 4. Ropaco Internet Services wil dit doen binnen de grenzen van wat behoorlijk en redelijk wordt geacht in de wereld van het Internet, en ook binnen de grenzen die door de wetgever worden gesteld.

Aangezien we over het algemeen meerdere klantenaccounts onderbrengen op onze servers en onze klanten in principe ongecontroleerd hun gang kunnen gaan in de hun toebedeelde ruimte op een server, ontkomen we er niet aan om net als alle andere aanbieders voorwaarden te stellen aan het gebruik van onze services, in een poging om misbruik hiervan te voorkomen.
We hopen hiermee natuurlijk niet teveel afbreuk te doen aan ons tweede uitgangspunt.
Daar waar de voorwaarden niet duidelijk zijn, geven wij graag een toelichting.

We richten ons overigens op een klantenkring die met onderstaande algemene voorwaarden waarschijnlijk uitstekend uit de voeten kan en we verwachten dus niet veel problemen, tegenstand, overtredingen of sancties.
Onze beoogde klanten proberen hun Websites kwalitatief goed en voor redelijke bedragen on-line te krijgen op het Internet, zij hebben geen baat bij het oneigenlijke gebruik dat in potentie te maken is van deze service.

 

De algemene voorwaarden

 1. Definities zoals gebruikt in deze algemene voorwaarden

  1. Onder account wordt verstaan het totaal van login naam, directory structuur en bestanden die een klant in gebruik heeft.

  2. Onder server of servers worden verstaan het systeem of de systemen (de echte hardware) waarop een account van een klant is gehuisvest.

  3. Onder virtuele server wordt verstaan dat deel van een server dat bekend staat onder de domeinnaam van een klant, en als zodanig ook benaderbaar is over het Internet.

  4. Onder klant of klanten wordt verstaan eenieder die een overeenkomst (contract) zoals verwoord in artikel 3 heeft ondertekend.

  5. Onder contract wordt verstaan de getekende overeenkomst

  6. Onder hosting of hosten wordt verstaan het ter beschikking stellen van een virtuele server ten behoeve van de Website een klant.

  7. Onder Website wordt verstaan een verzameling van Internet compatible bestanden met hun onderlinge verwijzingen.

  8. Onder schijfruimte wordt verstaan de totale hoeveelheid bytes die wordt ingenomen door het account van een klant op een server ten behoeve van het hosten van een klant.

  9. Onder bandbreedte wordt verstaan al het dataverkeer dat wordt uitgewisseld tussen een virtuele server van een klant en het Internet.

  10. Onder Kb wordt verstaan Kilobyte, oftewel 1024 bytes.

  11. Onder Mb wordt verstaan Megabyte, oftewel 1000 Kb of 1024000 bytes.

  12. Onder Gb wordt verstaan Gigabyte, oftewel 1000 Mb, of 1024000000 bytes.

  13. Onder materiaal wordt verstaan bestanden in welke vorm dan ook.

  14. Onder Netiquette wordt verstaan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals die zijn vastgelegd in RFC 1855, en de eventuele aanvullingen hierop. De bewuste RFC kan hier bekeken worden.

  15. Overal waar in deze voorwaarden gesproken wordt over de klant en ‘zijn’ of ‘hij’, kan ook gelezen worden: de klant en ‘haar’ of ‘zij’.


 2. Algemeen

  1. De algemene voorwaarden gelden voor alle contracten en voorstellen voor contracten tussen Ropaco Internet Services en haar klanten, tenzij in deze contracten of voorstellen voor contracten uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.

  2. Ropaco Internet Services behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing aan te vullen of te wijzigen. Onze klanten krijgen hier vanzelfsprekend bericht over per e-mail, en ook op onze homepage zal er aandacht aan worden geschonken.
   Bij een aanvulling of wijziging van de regels kunnen klanten, als ze daar aanleiding toe zien, het contract met Ropaco Internet Services opzeggen binnen 30 dagen na het ingaan hiervan. Als datum van ingang geldt het plaatsen van de aankondiging op de websites van Ropaco Internet Services of de websites van specifieke producten of services van Ropaco Internet Services.


 3. Aanvang, duur en einde van een contract.

  1. Eenieder die een service wenst af te nemen van Ropaco Internet Services krijgt een contract ter ondertekening toegezonden. Hierin worden alle mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Ropaco Internet Services en de beoogde klant vastgelegd.
   Door ondertekening verklaart de klant zich akkoord met alle voorwaarden als vastgelegd in het contract en verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen deze algemene voorwaarden en van hun implicaties voor zijn toepassing.
   Na ondertekening en retournering van dit contract aan Ropaco Internet Services zullen beide partijen, de klant en Ropaco Internet Services, zich onvoorwaardelijk houden aan alle voorwaarden zoals vastgelegd in dat contract, en heet het contract te zijn aangevangen.

  2. Het contract wordt steeds aangegaan voor de in het contract bepaalde termijn. Het contract wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd.
   Opzegging van het contract dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de in het contract overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Ropaco Internet Services de opzegging ontvangt.
   Let op, opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd!


 4. Verplichtingen van de klant

  1. De klant neemt kennis van de Netiquette en maakt gebruik van zijn account op basis hiervan.

  2. Gebruik van de server en het account

   1. De klant dient zich te onthouden van activiteiten die het probleemloos draaien van de (software op) de server kunnen verstoren.

   2. De klant dient zich te onthouden van activiteiten die schade aan de server kunnen berokkenen

   3. De klant dient geen pogingen te ondernemen tot het achterhalen van passwords, userid’s of password /
    userid combinaties van andere klanten of andere Internet gebruikers.

   4. De klant dient geen pogingen te ondernemen tot het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot
    andermans server of computersysteem in de ruimste zin van het woord.

   5. De klant dient zich bij het gebruik van zijn account te realiseren dat hij niet de enige is die gebruik maakt van de server, en dient zich als een goede buur te gedragen.


  3. Gebruik van schijfruimte en bandbreedte

   1. De klant dient in zijn account geen bestanden te bewaren die niet in gebruik zijn voor de website(s) op zijn virtuele server. Wij gaan er van uit dat een minimum van 90% van alle binnen het account aanwezige bestanden is (zijn) gekoppeld aan de website(s) die aan de virtuele server is (zijn) gekoppeld. Wij hosten websites, we zitten niet in de off-site storage business.

   2. De klant dient zelf in de gaten te houden hoeveel schijfruimte hij in gebruik heeft. Bij het overschrijden van de maximale hoeveelheid schijfruimte (afhankelijk van het type account) wordt een bedrag per Mb per maand extra in rekening gebracht. Bedragen en betalingstermijnen worden in het contract genoemd.

   3. De klant dient zelf in de gaten te houden hoeveel bandbreedte hij heeft verbruikt. Bij het overschrijden van de maximale hoeveelheid bandbreedte (afhankelijk van het type account) wordt een bedrag per Gb per maand extra in rekening gebracht. Bedragen en betalingstermijnen worden in het contract genoemd. Ropaco Internet Services stelt de klant de tools ter beschikking om het bandbreedte gebruik van zijn website in de gaten te houden.

   4. Het is de klant niet toegestaan om bandbreedte te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde elektronische post (e-mail), in Internet termen beter bekend als Spam of spamming, aan andere e-mail gebruikers.
    Hieronder valt wat ons betreft alle e-mail waar de ontvanger niet om heeft gevraagd, maar in het bijzonder alle e-mail waar de ontvanger niet om heeft gevraagd, en met een commerciële strekking.

   5. Het is de klant niet toegestaan om bandbreedte te gebruiken voor het verzenden van bijdragen aan nieuwsgroepen (Usenet), als deze bijdragen niet ter zake doende zijn voor de nieuwsgroep waaraan de bijdrage wordt verzonden, of als deze bijdrage een commerciële strekking heeft.
    Sommige nieuwsgroepen laten het (beperkt) gebruik van advertenties toe; hier zijn de advertenties dus WEL ter zake doende en dus toegelaten. Lees eerst de doelstellingen van de nieuwsgroep nog eens na alvorens over te gaan tot het verspreiden van commercieel materiaal in de groep.
    Overigens raden we aan om cross posting, het naar meerdere nieuwsgroepen tegelijkertijd verspreiden van een bericht, zoveel mogelijk te vermijden; de kans is groot dat het onderwerp in de bijdrage niet ter zake doende is in alle doelgroepen, waardoor deze verplichting niet wordt nagekomen.
    Usenet is hier niet voor bedoeld, en Ropaco Internet Services probeert dit misbruik in ieder geval niet te bevorderen.

   6. Het is de klant toegestaan om bandbreedte te gebruiken om voor het verzenden van e-mail met een commercieel karakter aan meerdere ontvangers als deze ontvangers specifiek hebben aangegeven zich te willen laten voorzien van deze informatie door zich te abonneren op een zogenaamde mailing lijst (mailing list).
    Tenslotte is een reden voor het hebben van een Website het openen van commerciële kanalen naar je klanten, dus dat moet zonder meer mogelijk zijn.


  4. Beperkingen aan de inhoud van een account

   1. Het is de klant niet toegestaan om materiaal met een ontoelaatbaar karakter in zijn account te hebben staan, noch via (onderdelen van) zijn Website(s) hiernaar te verwijzen (bijvoorbeeld middels hyperlinks), noch via de door hem gehuurde virtuele server ruimte te verspreiden (door bijvoorbeeld e-mail of ftp).
    Onder materiaal met een ontoelaatbaar karakter wordt hier door Ropaco Internet Services onder andere (maar niet noodzakelijkerwijs alleen maar) verstaan materiaal dat omschreven kan worden met een of meer van de volgende bijvoeglijke naamwoorden: racistisch, radicaal, fascistisch, pornografisch, (seksueel) intimiderend, satanisch, ultralinks, ultrarechts, obsceen, walgelijk, ondemocratisch, beschermd (in de zin van voorzien van een auteursrecht of anderszins voorzien van een intellectueel eigendomsrecht van een derde), en verboden.

   2. Het is de klant niet toegestaan om materiaal dat op enig moment in strijd is met de Nederlandse en / of de Amerikaanse wetgeving, in zijn account te hebben staan, noch via (onderdelen van) zijn Website(s) hiernaar te verwijzen (bijvoorbeeld middels hyperlinks), noch via de door hem gehuurde virtuele server ruimte te verspreiden (door bijvoorbeeld e-mail of ftp).
    De ultieme beslissing of materiaal al dan niet onder een van deze noemers valt ligt bij Ropaco Internet Services.
   3. Het is de klant niet toegestaan om IRC of IRC bots (geautomatiseerde IRC systemen) binnen zijn account te installeren of te draaien.
   4. Het is de klant in principe toegestaan eigen programmatuur te draaien in de achtergrond op de server. Wel behoudt Ropaco Internet Services zich het recht voor om ieder programma afzonderlijk te toetsen, en hier, afhankelijk van de door het programma gebruikte resources, eventueel een extra bedrag per maand voor in rekening te brengen.
   5. Het is de klant niet toegestaan om eigen Chat room software te installeren of te gebruiken binnen zijn account zonder dit eerst met Ropaco Internet Services te overleggen. Na dit overleg kan Ropaco Internet Services besluiten om de klant toe te staan de eigen software te installeren of te gebruiken, al dan niet tegen een extra vergoeding. Hiervoor wordt het contract met de klant eventueel gewijzigd.
   6. Het is de klant toegestaan de standaard bij zijn account beschikbare, op Java gebaseerde Chat rooms, te gebruiken.
   7. Het is de klant uitdrukkelijk wel toegestaan om de Website commercieel te gebruiken. Het Internet is een relatief nieuwe en uitstekende manier om producten aan de mens te brengen en het zou zeer onverstandig zijn om dit te beperken.
   8. De klant geeft door het ondertekenen van het contract toestemming aan Ropaco Internet Services om zijn gegevens op te slaan in de persoonsregistratie van Ropaco Internet Services, teneinde Ropaco Internet Services in staat te stellen haar administratieve- en beheerstaken uit te kunnen voeren.


 5. Verplichtingen van Ropaco Internet Services

  1. Ropaco Internet Services zal alles doen wat binnen haar vermogen ligt om de sites van klanten continue on-line te houden.
   Onder continue on-line houden wordt hier verstaan het non-stop, zonder problemen doen functioneren van servers, het non-stop onderhouden van verbindingen tussen deze servers en het Internet en het regelmatig maken van backups van door de server gebruikte operating system.

  2. Zonder afbreuk te willen doen aan het onder 5.1 gestelde geeft de aard van het medium Internet echter aanleiding tot het volgende: Ropaco Internet Services kan niet garanderen dat klanten ten alle tijden ongestoord van de door Ropaco Internet Services aangeboden services gebruik zullen kunnen maken.
   Tevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de website of door de website gebruikte data, tenzij er een backup contract bij Ropaco Internet Services wordt afgenomen.

  3. Ropaco Internet Services verklaart dat de aan haar toevertrouwde persoons- en / of bedrijfsgegevens van de klant nooit aan derden verstrekt zullen worden, tenzij Ropaco Internet Services hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

  4. Ropaco Internet Services onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en / of bestanden van klanten en stelt deze nooit ter beschikking van derden, tenzij Ropaco Internet Services hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2, 4.3 of 4.4 van deze algemene voorwaarden.


 6. Aansprakelijkheid

  1. Ropaco Internet Services is niet aansprakelijk voor enige schade, in de ruimste zin van het woord, die ontstaat voor de klant, door het al dan niet beschikbaar zijn van de services die wij leveren, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Ropaco Internet Services.
   Met name (maar niet uitsluitend) is Ropaco Internet Services niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvallen van het netwerk, vertragingen in het netwerk, verlies van data, verminking van data, onbereikbaarheid van servers of accounts, handelingen van andere klanten of andere Internet gebruikers, het ‘Millennium probleem’ in servers van Ropaco Internet Services of derden, wijzigingen in log-in procedures en e-mail adressen.

  2. De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Ropaco Internet Services voortvloeiende schade.

  3. De klant vrijwaart Ropaco Internet Services tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van zijn account, de (virtuele) server of het Internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit het contract met Ropaco Internet Services of uit deze algemene voorwaarden.

  4. Ropaco Internet Services is gerechtigd zonder nadere aankondiging alle de aan de klant verstrekte services en / of toegang tot zijn account te veranderen, te beperken of eventueel onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in een van de artikelen in deze algemene voorwaarden.
   Afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding is Ropaco Internet Services gerechtigd om het contract eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat enig recht schadevergoeding van de klant jegens Ropaco Internet Services ontstaat.

  5. Ropaco Internet Services verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of Internic. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en Ropaco Internet Services aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

  6. Indien de klant een keuze maakt voor een .COM, .NET of .ORG domein, wordt zijn aanvraag verzonden aan Internic. Internic Als de klant kiest voor het zelfstandig houden van zijn domein, wordt de rekening aan hem zelf opgestuurd. De klant dient in dit geval zelf voor de betaling zorg te dragen. Een en ander valt volledig buiten het gezichtsveld van Ropaco Internet Services, en Ropaco Internet Services kan zodoende niet aansprakelijk zijn voor problemen die hiermee ontstaan zoals bijvoorbeeld bij laat of niet betalen van de domeinkosten aan het Internic, of fouten in de aanvraag die leiden tot verkeerde adressering van rekeningen etcetera.
   Op verzoek kan Ropaco Internet Services zelf de hele .COM, .ORG of .NET domeinaanvraag regelen voor de klant, waarmee deze beperking vervalt.


 7. Ontbinding

  1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig onderdeel uit een met Ropaco Internet Services gesloten contract of een uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Ropaco Internet Services te voldoen, is Ropaco Internet Services gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de in het contract met de klant overeengekomen dienst(en) op te schorten, en eventueel dit contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Ropaco Internet Services tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Ropaco Internet Services verder toekomende rechten.

  2. Ropaco Internet Services is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het contract met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden en de daarin overeengekomen diensten onmiddellijk te staken indien de klant:

   • aan Ropaco Internet Services valse en / of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
   • nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
   • de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
   • in strijd handelt met enig artikel uit deze algemene voorwaarden, en met name de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4;
   • de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
   • de klant surseance van betaling heeft aangevraagd;
   • de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;

  3. De klant krijgt na ontbinding een schriftelijke opgaaf van redenen voor de plotselinge beëindiging toegezonden op het postadres zoals genoemd in het contract.

  4. Indien de reden tot ontbinding daar aanleiding toe geeft zal Ropaco Internet Services ook een civiele procedure starten tegen de overtreder, en / of eventueel een strafrechtelijke procedure door het doen van aangifte bij Justitie.


 8. Diensten

  1. Ropaco Internet Services host websites in opdracht van haar klanten op de server(s) van haar hosting partners, allen grote aanbieders van Internet Site Hosting. Door de bulk afname van server ruimte kan Ropaco Internet Services voor haar klanten een aantrekkelijk hosting pakket tegen een voor Nederlandse begrippen zeer aantrekkelijke prijs bedingen.

  2. Ropaco Internet Services regelt alle contacten tussen onze klanten en onze partners. Onze klanten hebben dus een contract met ons en niet met een buitenlandse aanbieder.

  3. Ropaco Internet Services regelt de domeinaanvraag voor haar klanten. Het betreft hier .NL, .COM, .NET of .ORG domeinen.

  4. Ropaco Internet Services regelt de activering van deze domeinen.

  5. Ropaco Internet Services levert het support voor al haar klanten zelf, in de Nederlandse taal, tegen een Nederlands standaard telefoontarief.

  6. Ropaco Internet Services laat haar klanten in Euro betalen, aan een Nederlandse bank- of girorekening. De betaling aan de hosting partners komt geheel voor rekening en risico van Ropaco Internet Services gedaan.

  7. Ropaco Internet Services levert bij al haar contracten toegang tot een uitgebreide, Nederlandstalige handleiding op haar eigen Website, teneinde haar klanten in staat te stellen alle geboden mogelijkheden volledig te benutten.

  8. Ropaco Internet Services levert bij al haar contracten een standaard, eenvoudig naar eigen inzicht aan te passen, website setup.

  9. Ropaco Internet Services kan indien gewenst het gehele Website ontwerp van haar klanten voor haar rekening nemen.

  10. Alle diensten worden door Ropaco Internet Services tegen een van tevoren vastgestelde vergoeding verricht.


 9. Prijzen

  1. Alle door Ropaco Internet Services geleverde diensten worden tegen een vergoeding geleverd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en / of rechten, tenzij anders vermeld.

  2. Ropaco Internet Services is ten alle tijden gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen.
   De wijzigingen worden een maand voordat ze van kracht worden bekendgemaakt op de Website van Ropaco Internet Services of de websites van specifieke producten of services van Ropaco Internet Services, en zullen per e-mail verzonden aan al onze klanten.
   De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen heeft het recht, in afwijking van het in artikel 3.1 bepaalde, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, zijn contract met Ropaco Internet Services per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen. In dit geval vervalt de opzegtermijn dus.


 10. Betaling

  1. De aan Ropaco Internet Services verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

  2. Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 10.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 25,--, tenzij Ropaco Internet Services aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.


 11. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet waren te voorzien en als gevolg waarvan Ropaco Internet Services of een van haar partners niet in staat is zijn verplichtingen jegens de klant na te komen.
   Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend) storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in locale netwerken, storingen in de elektriciteitsaanvoer, overstromingen, aardbevingen en ontploffingen.

  2. Ropaco Internet Services heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van haar contracten verhindert, intreedt nadat Ropaco Internet Services haar verbintenis had moeten nakomen.

  3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ropaco Internet Services opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ropaco Internet Services niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.


 12. Geschillen en toepasselijk recht.

  1. Op het contract zoals beschreven onder artikel 3.1 is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.

  2. Indien een of meerdere punten van het contract tussen Ropaco Internet Services en de klant of van deze algemene voorwaarden door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, dan zullen de overige onderdelen van het contract en deze algemene voorwaarden volledig rechtsgeldig blijven.

©Ropaco Internet Services, januari 2002